PSZOK I MPSZOK
informacje i dokumenty


DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH I MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2020r.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 4.03.2020 r. na terenie Bazy sprzętowej firmy EKO-TOM funkcjonuje PSZOK, czyli miejsce, do którego właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie przywieźć następujące odpady:

 

 1. Z Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metal;
 • tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony (do 4 sztuk na rok);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
 • odzież i tekstylia;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 1. Z Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK  przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura (w tym opakowania);
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
 • metale (w tym opakowania);
 • opakowania wielomateriałowe;
 • opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 1. Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
 • papier i tektura;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • opakowania wielomateriałowe;
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • zużyte opony (do 4 sztuk na rok);
 1. W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady zawierające azbest;
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
 • sprzęt budowlany;
 • zmieszane odpady budowlane;
 • urządzenia przemysłowe;
 • odpady poprodukcyjne;
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
 • odpady nieoznaczone;
 • bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
 • butle gazowe;
 • papa;
 • okna plastikowe;
 • gaśnice;
 • wata szklana;
 1. W MPSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
 • baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki);
 • farby;
 • rozpuszczalniki;
 • kwasy;
 • alkalia;
 • tusze;
 • farby drukarskie;
 • kleje;
 • lepiszcze;
 • żywice;
 • detergenty;
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 • urządzenia zawierające freony;
 1. W MPSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • materiały zawierające azbest;
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe);
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet);
 • odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
 • odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce;
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady budowlane;
 • opony;
 • odpady ulegające biodegradacji;
 • odpady komunalne zmieszane;
 • papier;
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne;
 1. ODBIÓR PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK
  Z aptek znajdujących się na terenie Gminy Czerwonak oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina będą odbierane przeterminowane lub niepotrzebne leki (tabletki, kapsułki, czopki, proszki, syropy, maści, żele, roztwory, krople zamknięte w szczelnych opakowaniach). Do aptek nie wolno oddawać zużytych igieł i strzykawek, opatrunków, aerozoli, termometrów, glukometrów.

Podstawowe informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Lokalizacja:

Bolechowo – Poligonowa 1
62-005 Owińska

Godziny otwarcia PSZOK:

od 8.00 do 17.00 – w poniedziałek

od 8.00 do 17.00 – w środę

od 8.00 do 17.00 – w piątek

od 8.00 do 14.00 – w sobotę

w dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Dane kontaktowe:

EKO-TOM Turguła Sp. Jawna

Bolechowo – Poligonowa 1
62-005 Owińska

Telefon: +48 607 414 414

e-mail: dyspozytor@eko-tom.pl

Pełny Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów oraz wykaz odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości znajduje się na terenie PSZOK i na niniejszej stronie internetowej Przedsiębiorstwa w formie poniższych załączników:

Po pełną listę załączników prosimy przejść na oficjalną stronę www.goap.poznan.pl