Czym jest karta przekazania odpadu 2022?

Karta przekazania odpadów to dokument, który służy do śledzenia przemieszczania odpadów niebezpiecznych z jednego miejsca do drugiego. Jest ona często używana w połączeniu z manifestem, w którym wyszczególnia się rodzaj i ilość przewożonych materiałów niebezpiecznych. Aktualnie znacznie mniejsza ilość odpadów w firmach, może być uznawana za zwolnione z obowiązku przekazywania ich za pomocą karty przekazania odpadów w systemie BDO. Aktualnie niektóre z firm muszą zarejestrować się w BDO, a przedsiębiorcy muszą wystawiać karty przekazania odpadów, które w latach wcześniejszych trafiły do odpadów komunalnych. Niestety karta ta nie zawsze ułatwia nam przekazanie odpadów, przez fakt konieczności przejścia nawet 6 etapów, przed zakończeniem przekazania odpadów. Ważna jest, więc sprawna i dobra organizacja tego procesu, która pozwoli nam na przekazanie odpadów w zaledwie dwóch krokach.

Jak wypełnić karta przekazania odpadów?

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, powinna zawierać informacje, takie jak:

 • Numer karty przekazania odpadu – nadaje go posiadacz odpadów, który przekazuje odpady,
 • Karta musi zawierać rok kalendarzowy,
 • Imię i nazwisko posiadacza odpadu lub podmiotu przekazującego opady, adres zamieszkania bądź siedziby,
 • Należy określić, czy podmiot ma zezwolenie na transport odpadów oraz uwzględnić wszystkich transporterów z zachowaniem kolejności.
 • Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odpady, wraz z adresem zamieszkania lub siedzibą,
 • Wszystkie podmioty powinny posiadać numer rejestrowy, który jest indywidualnie przypisany,
 • Należy uwzględnić imię, nazwisko, nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpady,
 • kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów,
 • rodzaj odpadu, zgodnie z katalogiem odpadów – Istnieją trzy rodzaje odpadów: niebezpieczne inne, niż niebezpieczne i radioaktywne. Odpady niebezpieczne to wszelkie materiały o właściwościach chemicznych lub fizycznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Odpady inne, niż niebezpieczne to wszelkie materiały, które nie mają właściwości chemicznych lub fizycznych mogących zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu lub środowisku. Odpady radioaktywne to wszelkie materiały zawierające materiały radioaktywne.
 • Należy podać dokładną datę operacji,
 • Podanie masy odpadów w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg), uwzględniając dokładność do trzeciego miejsca po przecinku,

Błędy w karcie przekazania odpadów?

Do najczęstszych błędów podczas wypełniania karty przekazania odpadów należą:

 • Błędna masa podanych odpadów,
 • Różnice w masie odpadów podanych przez przekazującego oraz odbierającego,
 • Błędne podanie kodu odpadu,
 • Błędny numer rejestracyjny,
 • Niewłaściwy typ karty przekazania odpadów,

Posiadacz odpadów ma obowiązek sporządzenia co najmniej jednej karty dla każdego odpadu, w którego jest posiadaniu. Należy jednak pamiętać, że dla każdego kodu odpadów można rocznie sporządzić między 1-12 KPO.