Baza Danych Odpadowych – czy jest?

Odpady to rzecz, która towarzyszy nam na każdym kroku, lecz rzadko zwracamy na nie uwagę. By efektywnie prowadzić gospodarkę komunalną, rządzący wprowadzają co jakiś czas nowe rozwiązania, które mają na celu pomóc w odpowiednim gospodarowaniu odpadami. Należy pochylać się nad tą kwestią, ponieważ nierozważne działania mogą prowadzić do powstawania większej liczby nielegalnych wysypisk, a co za tym idzie do znacznej degradacji środowiska naturalnego i katastrofy ekologicznej.

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

Czym jest Baza Danych Odpadowych? Odpowiedź jest prosta: Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, bo tak brzmi pełna jej nazwa, jest rejestrem, do którego mają obowiązek wpisać się podmioty m.in. wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach (np. importerzy różnych produktów do kraju), gospodarujące odpadami (np. zbierają, transportują), ale też prowadzące punkty sprzedaży (handlu detalicznego jak np. sklep spożywczy), w których oferują czy wydają klientom reklamówki. Celem założenia bazy jest zebranie i uporządkowanie tych podmiotów w „jednym miejscu”, tak aby łatwiej było je kontrolować i zapobiegać nieprawidłowościom w postępowaniu z odpadami.

Kto musi się wpisać do Bazy Danych Odpadowych?

Wiele osób zastanawia się tak naprawdę, kto musi się wpisać do Bazy Danych Odpadowych. Zgodnie z objaśnieniami Ministra Klimatu, wpisu do rejestru BDO muszą dokonać podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązek nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, wytwórców będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy oraz podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy. Większości z nas będzie dotyczył jedynie przypadek wymieniony jako pierwszy. Czym więc są odpady komunalne? Są to odpady powstające w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji) oraz odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów (a więc np. firm i biur!), które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Niestety nie jest powiedziane wprost, kto dokładnie powinien dokonać rejestracji, lecz na stronie bdo.mos.gov.pl można wypełnić elektroniczną ankietę, która powie nam, czy taki obowiązek dotyczy nas.

Gdzie i jak wpisać się do Bazy Danych Odpadowych?

Rejestracji w BDO dokonać można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony bdo.mos.gov.pl. Należy założyć tam konto i dokonać wpisu. Na szczęście wszystko wydaje się być jasne i przejrzyste nawet dla laika internetowego. Co ważne, formularze rejestrowe, aktualizacje oraz prośby o wykreślenie z rejestru złożone za pośrednictwem strony internetowej bdo.mos.gov.pl, nie muszą być opatrzone podpisem. Jest to dokument elektroniczny.

BDO, a ustawa śmieciowa

Nowelizacja ustawy śmieciowej (czyli ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2021 r., poz. 888), która weszła w życie wraz z początkiem 2022 r., rozszerzyła obowiązek selektywnej zbiórki na wszystkich wytwórców odpadów komunalnych. Ma on dotyczyć wszystkich podmiotów wytwarzających odpady, niezależnie od tego, czy są oni właścicielami danej nieruchomości. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają się pojawić przepisy, umożliwiające wprowadzenie system indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w przypadku budynków wielolokalowych. Tak więc BDO, a ustawa śmieciowa, to tak naprawdę dwie różne kwestie, a w celu ochrony środowiska, powinniśmy postępować z zasadami zarówno BDO, jak i ustawy śmieciowej.